ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - VERKOOP OP AFSTAND

- Versie maart 2018 -

Bekijk de beknopte versie van onze algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;
Klant: de consument of de handelaar die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Handelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen, welke een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Online Website: de website www.santurel.net

Artikel 2: Identiteit van de Ondernemer

BVBA SANTUREL INTER, met maatschappelijke zetel te 9250 WAASMUNSTER, Van Eyckpark 4, ingeschreven in het RPR met ondernemingsnummer 0461.393.564 en BTW-nummer BE 0461.393.564

U kan BVBA SANTUREL INTER contacteren als volgt:

Tel.: +32 52 21 72 39

E-mail: info@santurel.net

Artikel 3: Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden van de onderneming BVBA SANTUREL INTER (hierna: “Ondernemer”) zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen een Klant (hierna: “Klant”) en de Ondernemer met betrekking tot alle goederen of diensten die worden aangeboden op de online website van de Ondernemer. De algemene voorwaarden van de Klant zelf gelden niet, tenzij onderling uitdrukkelijk anders is bedongen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en worden meegedeeld dat de algemene voorwaarden op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is bovenstaande paragraaf eveneens van toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website van de Ondernemer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

De Ondernemer is wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. De Ondernemer is niet aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. De Ondernemer heeft het recht deze fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen om van de aankoop af te zien dan wel om deze te bevestigen tegen de gecorrigeerde voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week na de kennisgeving van de aanpassing laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat de Ondernemer er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Elk aanbod bevat in elk geval alle informatie, waardoor het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. De Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De Ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod.

De klant aanvaard het aanbod door de verschillende technische stappen tot contractsluiting te volgen. Door het opgeven van diens persoonsgegevens (naam, adres, e-mail en telefoonnummer) geeft de Klant zijn/haar toestemming om diens persoonsgegevens te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de bestelling .

Op dat moment ontstaat er een koopovereenkomst van bepaalde duur tussen de Ondernemer en de Klant.

Het is de Klant zijn/haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het ingegeven e-mailadres juist is zodat de orderbevestigingsmail door de Klant kan worden ontvangen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de Klant, indien SPAM filters worden gebruikt, om te waarborgen dat e-mails verzonden door de Ondernemer, worden ontvangen door hem.

De Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De gesloten overeenkomst wordt door de Ondernemer gearchiveerd, maar is niet toegankelijk voor de Klant en/of derden.

Artikel 6: Prijzen

Alle prijzen van de producten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendingskosten. De aangeduide prijzen op de website kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

De leveringskost kan variëren in functie van de bestemming van de goederen en de grootte van de bestelling. T.a.v. de Klant zal steeds het exacte bedrag van de leveringskosten op de online website worden meegedeeld, alvorens een bestelling wordt beëindigd. De verzending van de door de Klant geplaatste bestelling is enkel en alleen gratis indien deze bestelling in het totaal 100,00 EUR of meer bedraagt én indien er wordt geleverd naar België, Nederland of Luxemburg.

Wijzigingen in het BTW-stelsel of in de invoertaksen tussen het plaatsen van de bestelling en de levering zijn ten laste van de Klant

In het geval van levering aan landen buiten Europa, is de Ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten die zich zouden voordoen in bepaalde individuele gevallen. Deze bijkomende kosten moeten worden gedragen door de Klant zelf. Het gaat bijvoorbeeld, doch niet limitatief over invoertaksen die in voorkomend geval zouden moeten worden betaald.

Artikel 7: Betalingswijze

Tenzij anders overeengekomen, moet de Klant de verschuldigde bedragen onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling betalen.

Betaling kan gebeuren door gebruik te maken van volgende betalingsmethoden: Bankcontact, Visa, MasterCard, Paypal. Deze betalingswijze kan u ook terugvinden op de online webshop van de Ondernemer.

De Ondernemer treft de passende veiligheidsmaatregelen omtrent het elektronisch betalen.

De betalingsdienstverlener waarmee de Ondernemer samenwerkt is BV MULTISAFEPAY, met zetel te 1033 SC Amsterdam (Nederland), Kraanspoor 39; Telefoonnummer: +31 (0)20 8500 500; E-mail: info@multisafepay.com

De algemene voorwaarden van MULITSAFEPAY zijn te raadplegen via volgende link: https://www.multisafepay.com/nl_nl/algemene-voorwaarden/

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor een tijdelijke buitengebruikstelling van de betalingsdienst.

Indien de uitgever van de krediet- of debetkaart van de klant weigert om in te stemmen met de betaling, kan de Ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling.

Indien de Klant een Handelaar is, zijn bestellingen uiterlijk betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt op het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand aangerekend. Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de factuurwaarde met een minimum van 40,00 EUR, onverminderd het recht van de Ondernemer om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

Indien de Klant een Consument is, zijn bestellingen uiterlijk betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt op het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van aangerekend. Indien de Klant een Consument is, hebben beide partijen het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding ten belope van 10% van de factuurwaarde met een minimum van 40,00 EUR te vorderen, indien een van hen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering. Dit geldt onverminderd het recht van de partijen om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de Klant heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Zo is de Ondernemer gerechtigd om een vergoeding van 3,72 EUR te eisen voor de kosten van de herinneringsbrief verzonden aan de Klant wegens het niet betalen binnen de acht dagen na factuurdatum. De Ondernemer is ook gerechtigd om de kosten van de ter post aangetekende brieven in rekening te brengen.

Bij niet tijdige en/of niet volledige (hoofdsom, eventuele interesten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt de Ondernemer zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Indien de Klant een Handelaar is, is de Ondernemer gerechtigd, in het geval van niet-betaling van een factuur, ook na samenloop, zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag. Schuldvergelijking door de Handelaar is uitgesloten. Evenmin kan de Handelaar enig retentierecht uitoefenen op de onbetaalde goederen.

Artikel 8: Levering

Alle aanbiedingen op de webshop gelden tot zolang de voorraad strekt. Wanneer een goed op onverwachte wijze plots niet meer leverbaar zou zijn, wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht door de Ondernemer. De Klant zal dan de keuze hebben om een aangeboden alternatief te aanvaarden, dan wel terugbetaling van de betaalde prijs te ontvangen.

De Ondernemer zal de bestellingen binnen de 3 werkdagen na ontvangst ervan verzenden per post of per vervoerder, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Indien de Klant een Handelaar is, zijn de leveringstermijnen louter indicatief, waardoor laattijdigheid in de levering te wijten aan een vertraging bij de post of de vervoerder buiten de aansprakelijkheid van de Ondernemer vallen.

De goederen worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres op het moment van zijn bestelling, in een ruimte op het gelijkvloers. De Klant is verplicht om de geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen ook daadwerkelijk kunnen worden geleverd.

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Indien levering door de transporteur aan de Klant niet mogelijk is, en de goederen terug aan de Ondernemer worden afgeleverd, dan zal de Klant de kosten voor de mislukte zending moeten dragen. Dit geldt niet indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, of indien levering onmogelijk was omwille van omstandigheden buiten de wil van de Klant om, of indien de Klant tijdelijk verhinderd is om de geboden leveringsdienst te ontvangen, tenzij de Ondernemer de Klant een redelijke tijd op voorhand had verwittigd over de dienstverlening. Het is aan de Klant om een onmogelijkheid buiten zijn wil om aan te tonen.

De Klant heeft ook de mogelijkheid om de goederen zelf af te halen in het magazijn van de Ondernemer, op volgend adres Van Eyckpark 4,
9250 Waasmunster (België). De Ondernemer zal de Klant dan via e-mail informeren dat de goederen beschikbaar zijn voor afhaling.

Artikel 9: Risico- en eigendomsoverdracht

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de Klant tot na volledige betaling van al hetgeen de Klant aan de Ondernemer verschuldigd is, met inbegrip van betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

Niettemin zullen de risico’s van het verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

Indien de vervoerder van de goederen wordt gekozen door de Klant, gaat de risico’s van verlies of beschadiging over op de Klant bij levering aan de vervoerder.

De Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder die de Ondernemer heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van de Ondernemer blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de door de Ondernemer gehanteerde verkoopprijs van de goederen, indien wordt aangetoond dat de goederen niet door de Klant werden ontvangen.

Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de Klant is overgedragen, (i) is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht; (ii) zal de Klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van de Ondernemer. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De Klant verbindt zich ertoe om de Ondernemer onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

De Klant verbindt zich er toe om de Ondernemer te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van de Ondernemer de identiteit van de eigenaar meedelen.

Artikel 10: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van Consument artikelen online aankopen via de webshop van de Ondernemer.

De Klant heeft het recht de overeenkomst te herroepen binnen de veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de fysieke levering van de goederen, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, dan wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag.

Gelet op de aard van de goederen is de herroepping enkel mogelijk indien de goederen ongebruikt en ongeopend in de originele verpakking zitten. Het teruggave recht is niet langer van toepassing na opening van de individuele verpakking, of na enige vorm van beschadiging van de waren.

De Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door de Ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant dient deze verklaring toe te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Ondernemer zoals vermeld in artikel 2 en kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier tot herroeping, dat als bijlage bij deze algemene voorwaarden wordt toegevoegd. Gebruik van dit model is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant dient de goederen onverwijld, doch niet later dan veertien dagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen in de originele verpakking terug te zenden of te overhandigen. Bij deze terugzending moet melding worden gemaakt van het desbetreffende artikelnummer, de producten en hoeveelheden. De kosten van terugzending worden door de Klant zelf gedragen.

De verkoopprijs, inclusief de eventueel betaalde leveringskosten, worden door de Ondernemer binnen de veertien dagen volgend op de dag waarop de Ondernemer kennis kreeg van de herroepingsbeslissing aan de Klant teruggestort. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om de uitbetaling uit te stellen, zolang de Ondernemer de goederen niet heeft gekregen of niet is aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden. De Klant kan verzending bewijzen door middel van een schriftelijk document uitgaande van de vervoerdienst met melding van de verzender en de ontvanger.

Artikel VI.53 WER bepaalt de gevallen waarbij de Klant zijn/haar herroepingsrecht niet kan uitoefenen. De Ondernemer sluit het herroepingsrecht uit voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 11: Conformiteit van de goederen, commerciële garanties en gedragscodes

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant – indien deze een consument is – wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op deze garantieregeling, dient de Klant het aankoopbewijs voor te leggen.

De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de op de website vermelde beschrijving en de eigenschappen van de goederen, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De Ondernemer is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voormelde levering. De Klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan de Ondernemer mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan de Ondernemer binnen de twee (2) maanden na de vaststelling ervan verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen de Ondernemer in te stellen.

De bepalingen van het eerste tot en met het vierde lid gelden enkel indien de Klant een Consument is.

Indien de Klant evenwel een Handelaar is, verbindt deze zich ertoe om de verkochte goederen bij levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen een termijn van vijf (5) werkdagen per aangetekend schrijven aan de Ondernemer te worden gemeld, waarbij de Klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de Klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

Indien de Klant een Handelaar is, dienen verborgen gebreken uiterlijk veertien( 14) dagen na ontdekking ervan, per aangetekend schrijven te worden gemeld.

Artikel 12: Klachten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Indien de Klant klachten heeft dan kan deze steeds bij de Onderneming terecht. Klachten worden per voorkeur via post of e-mail verstuurd. De Onderneming zal trachten deze klachten zo spoedig als mogelijk te behandelen.

Ook voor klachten inzake de betalingsdienst dient de Klant zich te richten tot de Onderneming en in geen enkel geval tot de betalingsdienstverlener, BV MULTISAFEPAY.

Voor klachten kan de Klant ook steeds terecht bij de consumentenombudsdienst:

Consumentenombudsdienst
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel: 02/702.52.00

E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

De Europese Commissie voorziet op haar website een platform met betrekking tot alternatieve geschillenbeslechting, te raadplegen via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Het doel van dit platform is de Klant procedures van minnelijke geschillenbeslechting voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen Klanten en ondernemingen of vrije beroepen in de Europese Unie.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst aantasten. Partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van een nietige of ongeldige clausule door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de nietige of ongeldige clausule beoogde.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Ondernemer om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Klant meest gunstige bepalingen zullen prevaleren.

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar expliciet wordt verwezen. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige voorwaarden (zie artikel 3 in fine).

Elke aankoop na wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 15: Rechtskeuze en forumkeuze

De Belgische rechtbanken, meer specifiek de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Dendermonde zijn bevoegd.

Indien de klant een Consument is, dan zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Dendermonde bevoegd, indien de Consument en de Ondernemer, op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, de woonplaats of gewone verblijfplaats in België hebben. In andere gevallen zal de Consument overeenkomstig artikel 18 van de Brussel I bis Verordening een rechtsvordering tegen de Ondernemer kunnen instellen voor de Belgische rechter, dan wel voor het gerecht van de plaats waar de Klant woont.

Het Belgische recht is van toepassing op alle juridische relaties tussen de partijen, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Bekijk de beknopte versie van onze algemene voorwaarden


© 2021 Santurel | Van Eyckpark 4, 9250 Waasmunster (België) | BE 0461.393.564 | info@santurel.net
nieuwsbrief | verkoopsvoorwaarden | algemene verkoopsvoorwaarden | modelformulier tot herroeping | privacy policy | cookie policy | sitemap Quoted: Websites met méér

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Santurel gebruik van cookies. Meer informatie   OK